Informace k zápisu 2018 | Základní škola Zámrsk
Ostrov poznání

Informace k zápisu do 1. ročníku

 1. 1.       Termín a místo zápisu

Zápis do 1. ročníku základní školy se uskuteční dne 12. 4. 2018 v budově základní školy.      K zápisu je potřeba se dostavit s vyplněnou žádostí o zápis k základnímu vzdělávání a zápisním listem (možno vyzvednout ve škole), s rodným listem dítěte a doklady na prokázání totožnosti zákonného zástupce, nejlépe OP.

 • Od 1. 1. 2017 (§36 odst. 4 školského zákona) se mění období, ve kterém je zákonný zástupce povinen přihlásit své dítě k povinné školní docházce v základní škole. Původní termín 15. ledna až 15. února se mění na 1. dubna až 30. dubna.
 • Dále se mění termín , do kterého může zákonný zástupce podat žádost o odklad povinné školní docházky. Od 1. 1. 2017 to je jen v době zápisu (od 1. dubna do 30. dubna 2018) - ideálně v době konání zápisu 12. 4. 2018.

 1. 2.       Věk dítěte

Podle § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon , povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku  věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je – li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá- li o to zákonný zástupce. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku (§ 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

 1. 3.       Práva a povinnosti rodičů

 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku , v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (§ 36 odst. 4 zákona č. 561/2004, školský zákon).

Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy  je především kapacita školy.

 1. 4.       Spádové obvody školy

Obec stanoví podle § 178 odst. 2 školského zákona školské obvody spádové školy. Do spádové školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy je především kapacita školy. Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové nejpozději do konce května kalendářního roku , v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (§ 36. odst. 5 školského zákona).

 

 

 1. 5.       Odklad povinné školní docházky

O odkladu povinné školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel školy. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží začátek povinné školní docházky na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky je dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost. Ředitel školy rozhodne o odložení začátku povinné školní docházky v případě, že obě posouzení budou kladná.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Žádost musí podat písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu kalendářního roku , v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Možnosti rodičů ( zákonných zástupců) při žádání o odkladu povinné školní docházky jsou tyto:

 • Rodiče požádají o odklad povinné školní docházky přímo u zápisu k povinné školní docházce a tuto žádost zákonem stanoveným způsobem doloží. V takovém případě může ředitel školy rozhodnout o odkladu povinné školní docházky přímo.
 • Rodiče při zápisu k povinné školní docházce o odklad nepožádají, ale jsou informováni o možnosti jeho udělení. Ředitele školy o odklad povinné školní docházky požádají až následně – nejpozději do 30. 4. 2018 ( a žádost doloží způsobem stanoveným zákonem – doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa).

Je proto žádoucí, aby se rodiče včas objednali zejména ve školském poradenském zařízení – pedagogicko- psychologická poradna nebo speciálně- pedagogické centrum.

 1. 6.       Cizinci a povinná školní docházka

Povinná školní docházka se vztahuje i na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně  po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany  (zákon č. 325/ 1999 Sb., o azylu a o změně zákona č.283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů).

 1. 7.        Rozhodování ředilete školy

O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy za podmínek stanovených v §36 ( viz §46 zákona č. 561/ 2004 Sb., školský zákon). Rozhodnutí o přijetí již nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno níže uvedeným způsobem:

 • Zveřejněním seznamu přijatých a nepřijatých dětí na vchodových dveřích do budovy základní a školy.
 • Na stránkách školy : www.zszamrsk.cz

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů.

Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na 21. 4. 2018.

             V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly               

             (kódy). Jednotlivá registrační čísla obdržíte při zápisu.

             O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu      

              vyhotoveno písemné rozhodnutí,  které bude součástí spisu vašeho dítěte ve škole. Přijatým

              dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

              Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělání bude zasíláno v písemné podobě.

             Formuláře  k zápisu i odkladu budou dostupné na internetových stránkách školy, lze je  získat

             i na ředitelství školy, či u vedoucí  školní družiny, a také přímo u zápisu do první třídy.

              Důležité kontakty:

              Adresa:                 Základní škola Zámrsk, okres Ústí nad Orlicí, Zámrsk 3, 565 43

               Telefon:               Mgr. Jarmila Jandová, ředitelka školy – 465 481 227, mob.: 733 603 982

               E – mail :            zszamrsk@tiscali.cz

               Web.:                 www.zszamrsk.cz

              Poradenská zařízení:     

              Pedagogicko – psychologická poradna Ústí nad Orlicí- tel.:        465 521 296

                                                                                                                                776 611 695

              E- mail:              info@pppuo.cz

                                         www.pppuo.cz

              Speciálně – pedagogické centrum Kamínek Ústí nad Orlicí – tel.: 465 523 497

                                                                                                                                  733 700 038

                                                                                                                                  733 313 749

               E- mail:          spc.usti@seznam.cz

                                      www.spckaminek.websnadno.cz