Drobečková navigace

Úvod > O naší škole > Zápisy do 1. ročníku > Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025zápis do 1. třídy.png

1. Termín a místo zápisu

Zápis do 1. ročníku proběhne dne 18.4.2024 od 16:00 v budově Základní školy.

Rodiče, kteří přijdou s dětmi k zápisu, přinesou s sebou vyplněnou žádost o přijetí, zápisní list, rodný list dítěte a svůj průkaz totožnosti.

2. Povinná školní docházka

K zápisu přijdou děti narozené mezi 1.9.2017 – 31.8.2018 a děti, kterým byl ve školním roce 2023/2024 povolen odklad povinné školní docházky.

Dítě narozené od 1.9.2018 do 30.6.2019 může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2024/2025, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to zákonný zástupce. Podmínkou přijetí je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

(§36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

3. Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

(§37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Jestliže chcete požádat o odklad povinné školní docházky, vyplňte "Žádost o odklad", který v době zápisu zanesete do základní školy.

Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Ředitelka školy následně vydá  „Rozhodnutí o odkladu“. Tímto  bude docházka dítěte odložena o jeden školní rok.

Proto je žádoucí, aby se zákonný zástupce dítěte včas objednal ve školském poradenském zařízení – PPP nebo SPC (kontakty jsou uvedeny níže).

Děti, které jdou do školy po odkladu školní docházky, musí podat přihlášku do základní školy znovu.

4. Průběh zápisu

Zápis k povinné školní docházce je složen z formální části a je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru a případně dalších činností s dítětem. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech částí zápisu.

(§3 odst. 1 vyhlášky o základním vzdělávání)

Popis formální části zápisu:

Při podání  žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce tyto náležitosti:

  • jméno a příjmení žadatele (dítěte)
  • datum narození
  • místo trvalého bydliště, popřípadě jinou adresu pro doručování

S ohledem na zákonné zastoupení  dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou, je zároveň podstatné zjišťovat:

  • jméno a příjmení zákonného zástupce
  • místo trvalého bydliště, popřípadě jinou adresu pro doručování, popřípadě datovou schránku
  • telefonní číslo nebo e-mailovou adresu

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

(zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Zástupce účastníka řízení (zákonný zástupce dítěte) je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.

(§36 odst. 5 správního řádu) 

Popis motivační části zápisu:

Připravené aktivity motivují dítě pro školní docházku, seznamují s prostředím školy a vytváří prostor pro orientační posouzení školní připravenosti dítěte. V rámci neformálních aktivit (rozhovor, hra, připravené cílené aktivity zaměřené na zhodnocení určitých dovedností dítěte, prohlídka školy) s dítětem pak pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností.

5. Rozhodnutí ředitele školy

O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy za podmínek stanovených v §36 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Rozhodnutí o přijetí je oznámeno níže uvedeným způsobem

  • zveřejněním seznamu přijatých dětí na vchodových dveřích do budovy základní školy
  • na webových stránkách školy: www.zszamrsk.cz

Seznam bude  zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů.

Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na 30. 4. 2024.

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly (kódy). Jednotlivá registrační čísla obdržíte při zápisu.

O přijetí dítěte bude v souladu s §67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasíláno v písemné podobě.

Formuláře k zápisu i odkladu budou dostupné na webových stránkách školy, lze je získat i na ředitelství školy či také přímo u zápisu do 1. třídy.

6. Důležité kontakty

Adresa: Základní škola Zámrsk, okres Ústí nad Orlicí, Zámrsk 3, 565 43 Zámrsk

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Brandová, ředitelka školy

Telefon: +420 736 158 818

E-mail: reditel@zszamrsk.cz

Web: www.zszamrsk.cz

7. Kontakty na poradenská zařízení

PPP Ústí nad Orlicí

Telefon: +420 465 521 296, +420 776 611 695

E-mail: info@pppuo.cz

www.pppuo.cz

SPC Kamínek Ústí nad Orlicí

Pevná linka: +420 465 523 497

Mobil: +420 733 700 038, +420 733 313 749

E-mail: spc.usti@seznam.cz

Web: www.spckaminek.cz

SPC Svítání Pardubice

Telefon: +420 605 275 409, +420 466 049 917

E-mail: socialspc@svitani.cz

Web: www.svitani.cz/spc/jak-se-objednat

Škola má dostatečnou kapacitu – může přijmout až 20 nových žáků.

Kritéria pro přijetí:

  1. spádovost
  2. los

V Zámrsku 5. 3. 2024

Mgr. Kateřina Brandová, ředitelka školy

 

zadost-o-prijeti-ditete-k-zakladnimu-vzdelavani_2024_2025.docx

zapisni-list_2024_2025.docx

zadost-o-odklad-povinne-skolni-dochazky_2024_2025.docx