Škola | Základní škola Zámrsk
Ostrov poznání

Základní škola

SkolaZákladní škola Zámrsk je malotřídní škola s pěti ročníky ve dvou třídách, jejíž součástí je školní družina a školní jídelna – výdejna.
Výuka všech ročníků probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání "Malí Robinsoni".
Třídy jsou vybaveny interaktivní tabulí, dataprojektory a počítači s připojením na internet. Od první třídy probíhá nepovinná výuka anglického jazyka, od třetí třídy povinná. 

Ve školním roce 2017 - 2018 navštěvuje ZŠ 39 žáků. Do 1. třídy chodí 9 prvňáků, 10 druháků a 5 třeťáků. Ve druhé třídě se učí 7 čtvrťáků a 8 páťáků. Do školní družiny chodí 25 žáků.

.


Specifické pozitivní rysy malotřídní školy:

  • Třídy malotřídních škol jsou početně malé, učitel se může více věnovat jednotlivým žákům a ti mají více příležitostí se projevit.
  • Vyučování v malotřídní škole vede žáky ke vzájemné spolupráci a k rozvoji komunikace.
  • Ve třídě lze navodit pocit sounáležitosti, děti se znají s učiteli i jiným personálem. Ve věkově smíšených třídách se mohou mladší děti učit od starších.
  • Všichni učitelé znají všechny žáky, mají také větší kontakt s jejich rodiči.